Assegurances d'Estalvi i Inversió - Veritas Gestión

Assegurances d'estalvi i inversió

Pensa en el demà

Assegurances d'estalvi i inversió

L’hàbit d’estalviar hauria d’estar arrelat en cadascun de nosaltres. Realitzant aportacions periòdiques segons les teves possibilitats podràs crear ara, i sense esforç, un estalvi per al futur que t’aportarà tranquil·litat i seguretat davant qualsevol situació.

Has de tenir en compte els següents aspectes que sens dubte et faran reflexionar i començar a estalviar a partir d’aquest moment.

 • L’esperança de vida cada cop augmenta més.
 • La piràmide de població s’està invertint: seràs capaç de mantenir el teu nivell de vida actual si cada cop hi ha més gent jubilada i menys persones treballant?
 • Preocupació sobre el manteniment de prestacions de la Seguretat Social .

No es pot obviar que es faran reformes més profundes que les realitzades fins ara per assegurar la viabilitat del sistema actual i totes elles tindran com a resultat la reducció dels beneficis actuals.

 • Les famílies cada vegada s’endeuten més. Si un cop arribada la jubilació continuem pagant quotes de préstecs, podrem mantenir el nostre nivell de vida?

Preguntar és gratis!

Sol·licita el teu pressupost per a una assegurança d’estalvi o inversió i assessorat de Veritas.

Plans de pensions

Un pla de pensions és un instrument financer d’estalvi que ens permet fer aportacions periòdiques de l’import que desitgi cada partícip amb la finalitat de disposar en el moment de la jubilació d’un capital o una renda.

Pla de Pensions Individual o Pla de Previsió Assegurat (PPA)

Les dues principals formes d’estalviar individualment per a la jubilació són a través d’un Pla de Pensions Individual (PPI) o Pla de Previsió Assegurat (PPA).

La principal diferència entre un Pla de Previsió Assegurat (PPA) i un Pla de Pensions Individual (PPI) està en la seguretat. El PPA sempre garantirà que quan et vagis a jubilar com a mínim recuperis els diners que has invertit en el producte, sense importar el que hagi passat als mercats financers. En el cas del pla de pensions individual, el pla no pot oferir cap garantia, per la qual cosa no és possible assegurar-se que el client recuperi les aportacions efectuades en el moment de la jubilació.

Quan és un bon moment per començar?

Hauríem de començar des del moment en què accedim al mercat laboral, ja que l’esforç que hauríem de fer en el futur serà menor i ens beneficiarem de les rendibilitats que els nostres estalvis vagin generant.

En aquesta primera fase que anomenem de capitalització les aportacions que es fan són baixes. En les pròximes etapes de la planificació de la jubilació, la fase de maduració i, finalment, la fase d’extinció, les aportacions augmenten considerablement a mesura que la capacitat d’estalvi és més gran.

Contribucions periòdiques o extraordinàries?

Les contribucions periòdiques sempre són molt millors, ja que és una mesura de planificació i disciplina, a més de neutralitzar les pujades o baixades del mercat, a diferència de les contribucions fetes a finals d’any que ens obliga a entrar en el mercat en un moment donat.

Podem fer aportacions extraordinàries a final d’any si amb les aportacions periòdiques no hem assolit el límit màxim d’aportacions amb dret a deducció, encara que sempre recomanem ajustar l’aportació periòdica perquè això no succeeixi, sempre que sigui possible

Liquiditat dels Plans de Pensions

A diferència d’altres instruments d’estalvi els Plans de Pensions només es poden recuperar en el moment de la jubilació, invalidesa absoluta, desocupació prolongada, malaltia greu, desnonament de l’habitatge habitual i ,a partir de l’1 de gener de 2015, va ser aprovat un nou escenari en què les contribucions poden ser rescatades després de deu anys transcorreguts des de la primera aportació

Fiscalitat dels Plans de Pensions.

Els Plans de Pensions són l’únic instrument financer que redueix la base imposable de l’IRPF fins a un límit de la menor de les quantitats següents: 8.000 euros anuals, o bé el 30% dels rendiments nets del treball i/o activitats econòmiques.

És possible fer una aportació addicional de 2.500 euros anuals a favor del pla de pensions del cònjuge sempre que no tingui rendiments de treball o d’activitats econòmiques superiors a 8.000 euros/any.

Les persones amb discapacitat física igual o superior al 65% o amb una discapacitat psíquica igual o superior al 33% poden també excedir aquest límit. En aquest cas, la seva aportació màxima pot ser de fins a 24.250 euros, i les aportacions efectuades al seu fons per terceres persones poden assolir els 10.000 euros anuals. A aquest efecte, cal assenyalar que han d’estar adscrits al règim especial per a partícips amb discapacitat.

Els Plans de Pensions tributen com rendiments del treball després de la jubilació. A aquest efecte, no s’aconsella mai la contractació d’un pla de pensions si l’estalviador no necessita un benefici fiscal. Amb aquest ajornament fiscal, i ja que en jubilar-se el tipus marginal sempre serà menor i, per tant, l’impost de retenció baixarà, aconseguirem importants estalvis fiscals.

Finalment, sempre assessorem el cobrament de la prestació en forma de renda i no de capital ja que té un impacte fiscal molt més progressiu.

Millor un pla de renda fixa, renda variable o monetari?

Sempre dependrà del perfil del client, ja sigui més determinat o més conservador i, sobretot, de l’horitzó d’inversió. Quants més anys quedin per a la jubilació, més s’ha d’anar a les inversions amb un major pes del capital donat el binomi, a major risc, major rendibilitat potencial, però més gran és la pèrdua en que es pot incórrer. A mesura que passen els anys el percentatge de renda variable hauria de disminuir per consolidar els nostres estalvis.

TENS ALGUN DUBTE?

Te’ls resolem tots

PIES

Què és un PIES?

Un PIES és un Pla Individual d’Estalvi Sistemàtic,un producte d’estalvi/previsió nascut sota la Llei 35/2006 de l’IRPF que prioritza la tributació de les prestacions en forma de renda.

Els PIES s’han dissenyat per preparar o complementar la jubilació amb els millors avantatges fiscals del mercat, de manera que les rendibilitats generades en la fase d’acumulació gaudeixen de l’exempció fiscal si es perceben com a renda vitalícia.

Quins avantatges té un PIES?
 • Rendibilitat : el partícip té la possibilitat de beneficiar-se de la rendibilitat dels mercats financers ajustats als nivells de risc que està disposat a assumir.
 • Gestió dinàmica de l’estalvi: els fons d’inversió disponibles són altament diversificats per tipus d’actiu i àrees geogràfiques. A més, l’assignació d’actius procedents de fons és flexible, és a dir, poden augmentar o reduir la seva exposició a actius de risc (renda variable i altres) i determinades àrees geogràfiques en funció de les condicions i perspectives del mercat, minimitzant així impactes en situacions adverses.
 • Disponibilitat : normalment, transcorreguda la primera anualitat, es pot disposar del capital total o parcial.
 • Flexibilitat: possibilitat d’elecció per part del client del fraccionament i creixement de les primes aportades adaptant-se a les seves necessitats, permetent modificacions en l’import aportat i periodicitat sempre que no s’excedeixin els límits legals màxims d’aportació (8.000 euros l’any/240.000 euros en total durant el període d’acumulació)
 • Avantatges fiscals: els rendiments generats durant el període d’acumulació estaran exempts de tributació si han transcorregut 10 anys des de la primera aportació, sempre que no superi els límits legals i es percebi com a renda vitalícia la qual tributarà com a rendiment del capital mobiliari i se li aplica el tipus de retenció a compte vigent en cada moment amb les següents reduccions fiscals que variarà en funció de l’edat que es tingui en el moment de començar a percebre-la:
  • Menors de 40 anys: 40%

  • Entre 40 i 49 anys: 35%

  • Entre 50 i 59 anys: 28%

  • Entre 60 i 65 anys: 24%

  • Entre 66 i 69 anys: 20%

  • Més de 70 anys: 8%

SIALP

Què és un SIALP?

El SIALP (del castellà Seguro Individual de Ahorro a Largo Plazo) és una Assegurança Individual d’Estalvi a Llarg Termini. Et permet estalviar poc a poc amb l’avantatge fiscal que la rendibilitat estigui exempta de tributar si es manté durant més de 5 anys i es percebi en forma de renda. Si es retira abans dels 5 anys es tributarà com qualsevol altre renda d’estalvi i s’abonaran els impostos corresponents. Serà possible mobilitzar (transferir) els diners a un altre SIALP, però no a altres productes d’estalvi o inversió.

Hi ha dues modalitats de SIALP:

 • Garantit: 100% de garantia a la finalització.
 • Unit Linked (unitat vinculada): no hi ha garantia, assegurances en les que s’assumeix tot el risc de la inversió. Es podrà disposar dels diners abans dels 5 anys, però en aquest cas es perdrà l’avantatge fiscal de no pagar els impostos.
Tractament fiscal de les contribucions i prestacions dels SIALP
 • No es poden reduir les aportacions a la base imposable de l’IRPF.
 • El límit màxim d’aportació és de 5.000 euros anuals (compatible amb les aportacions a altres productes com PIES o PPA).
 • La rendibilitat acumulada està exempta de tributar després d’almenys 5 anys des de la primera aportació.
 • No és necessari que es cobri en forma de renda vitalícia (es pot percebre en forma de capital).
Té el SIALP garantia de rendibilitat?

El SIALP sempre garanteix que, a la finalització del producte, es recuperarà com a mínim el 85% dels diners invertits en el producte.

Hi ha modalitats de SIALP que garanteixen que si es mobilitza o es disposa de l’estalvi acumulat abans de la finalització del producte, es recuperaran almenys el 85% dels diners que s’hagin invertit en aquest, mentre que altres modalitats de SIALP no ho garanteixen i es pot arribar a perdre part de la quantitat invertida si l’estalvi acumulat es mobilitza o es disposa abans de la seva finalització.

TENS ALGUN DUBTE?

Te’ls resolem tots

Fons d’Inversió

Què és un fons d’inversió?

Els fons d’inversió són institucions d’inversió col·lectiva (IIC) que engloben les aportacions de diversos estalviadors i inversors els quals atorguen als gestors professionals la presa de decisions sobre la inversió del seu patrimoni.

La inversió es realitza de forma conjunta en diferents actius que els gestors considerin oportuns per a la màxima rendibilitat possible.

Com funciona un fons d’inversió?

Quan l’inversor inverteix els diners, adquireix una sèrie d’accions sobre la base del mateix valor liquidatiu d’aquell dia que variarà en funció de la valoració dels actius i del preu dels actius.

El fons pot invertir en diferents actius (bons, accions, divises) així com productes no financers, com ara immobles o mercaderies. És una alternativa a la inversió diversificada ja que invertint en diferents instruments financers es redueix el risc.

En quin tipus de fons es pot invertir?
 • Els fons de renda fixa són aquells que inverteixen la majoria del seu patrimoni en actius de renda fixa, com ara bons, obligacions, lletres, pagarés…
 • Els fons de renda variable inverteixen la major part del seu patrimoni en accions. Aquesta agrupació de fons és molt àmplia, amb nivells molt diferents de risc i rendibilitat, de manera que se solen establir subcategories segons la situació geogràfica dels mercats en què s’inverteix, el sector d’activitat o altres característiques.
 • Els fons mixtos són els que inverteixen part del seu patrimoni en renda fixa i part en renda variable. Poden presentar-se amb menys o més exposició a la divisa, anomenats Mixtes euro o Mixtes internacionals.
 • Els fons globals tenen llibertat per a no fixar per avançat els percentatges que invertiran en renda fixa o variable, la divisa en la qual seran denominats els actius en què inverteixen o la distribució geogràfica de la inversió. Poden tenir accés a una inversió alternativa.
Fiscalitat dels fons d’inversió

Qui inverteix en un fons d’inversió només tributarà en el moment de la devolució de les accions,és a dir, quan retiri els diners del fons d’inversió. Llavors es produeix una rendibilitat positiva o negativa en funció dels seus guanys o pèrdues. Les pèrdues podran ser compensades amb futurs beneficis i els beneficis tributaran segons els següents trams:

 • Fins a 6.000€: 19%
 • Entre 6.000€-50.000€: 21%
 • Més de 50.000€: 23%

El traspàs entre fons d’inversió no tributa de manera que es poden realitzar tots els traspassos que es desitgin en funció de la situació de cada mercat i dels canvis en la selecció d’actius.

Sol·licita pressupost per a l’Assegurança d’Estalvi i Inversió

New Field

1 + 8 =

KEEP CALM & Veritas Gestió

Aquestes són les dades que necessitem per donar-te un pressupost per a la teva assegurança d’estalvi i inversió. Omple el formulari i contactarem amb tu.
Només demanem les dades necessàries per afer-te un pressupost.

A diferència d’altres comparadors no ens agrada donar-te un preu aproximat, ens agrada dir-te el que pagaràs de veritat.

No estàs contractant res, ¡pots estar tranquil!

CONÈIXER-NOS

Qui som?

Valors, missió i visió

Col·laboradors

Contacte

Enllaços

Blog i notícies

Avís legal

Política de privacitat

Política de cookies

Companyies telefòniques

SEGUEIX-NOS A…

Abrir chat
1
Hola,
¿En qué podemos ayudarte?

Aviso legal: debes saber que el contacto vía WhatsApp se gestiona en una aplicación externa a Veritas Gestión y, por lo tanto, Veritas Gestión no se hace responsable de la política de privacidad o seguridad de WhatsApp ni de la de ningún otro lugar de terceros.